Farnost Šenov u Ostravy

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
EUCHARISTICKÁ HODINA

EUCHARISTICKÁ HODINA

         Biskup František Václav Lobkowicz, OPraem. u příležitosti Národního eucharistického kongresu a slavnosti svaté Hedviky zakládá duchovní společenství adorátorů Diecéze ostravsko-opavské. Připojuje se tak k iniciativě olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera v Arcidiecézi olomoucké. Přihlásit se může každý diecézan (laici i duchovní, dospělí i děti) prostřednictvím duchovního správce své farnosti osobním dopisem, ve kterém uvede své jméno a příjmení, rok narození a adresu, včetně farnosti. Pokud uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do Knihy členů obdrží Osobní knížku člena společenství se svým jménem. Členy prosíme o jednorázový dar 100,-Kč jako příspěvek na pořízení Osobní knížky člena společenství. Každý měsíc je v kostele Prozřetelnosti Boží v Šenově sloužena mše sv. za všechny členy tohoto společenství.

Dekret o ustanovení veřejného společenství věřících Euchatristická hodina

Eucharistická hodina

1. je duchovní společenství věřících. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na biskupství. Každý přijatý člen obdrží Osobní knížku člena společenství. Společenství nemá právní subjektivitu. Pokud člen zemře, prosíme pozůstalé, aby jeho úmrtí oznámili na Biskupství ostravsko-opavské.

2. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v historii existovala ve více jak třech stech farnostech olomoucké arcidiecéze.

3. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem  u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné. Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si může každý vybrat. Stejně tak může číst úryvky z Písma, zvláště z evangelií, a rozjímat  o nich, nebo se modlit vlastními slovy, či jen mlčky prožívat Boží blízkost, hledět na Ježíše skrytého ve svátosti oltářní a vědět, že on se dívá na nás.

4. Členové se snaží růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Těší se na důvěrné chvíle s ním v modlitbě, ale myslí na něj i přes den při své práci. Snaží se mu líbit celým svým životem. Protože Eucharistie uchovávaná ve svatostánku je plodem nejsvětější oběti mše svaté, snaží se podle svých možností být na mši svaté častěji, než je povinné.

5. Aby jejich láska nebyla planým citem, snaží se sloužit Pánu Ježíši  v potřebných se stejnou láskou, s jakou klečí u svatostánku. Když svatý Petr třikrát vyznal Pánu Ježíši: miluji tě, vždy ho Pán poslal pást své ovce. Chtěl, aby svou lásku ukázal činy.  Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty říkávala, že její řád je kontemplativní, protože po ranní chvíli s Ježíšem v modlitbě celý den slouží Kristu v nemocných, které ošetřují. Členská služba Ježíši  v potřebných začíná doma péčí o děti, nemocné či staré, může se rozvíjet  v dobrovolnické službě Charity či farnosti, může to být i péče o kostel. Jde  o to, aby tato služba byla opravdovým a vědomým projevem lásky k Ježíši. Členové se snaží aspoň o půl hodiny takové služby za týden.

6. Za každou půl hodinu adorace před svatostánkem (výstav není podmínkou) může získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci, pokud je v milosti posvěcující, byl ten den u svatého přijímání, aspoň v té chvíli nemá zálibu v žádném hříchu, ani lehkém, a přidá jakoukoliv modlitbu na úmysl Svatého otce. Aspoň jednou měsíčně přistupuje ke svátosti smíření.

7. Nemocní, kteří nemohou do kostela, mohou plnit členskou povinnost adorace a získávat stejné milosti, pokud se snaží adorovat aspoň na dálku,  z domova nebo ze svého lůžka. 8. Společenství považuje za své hlavní svátky Slavnost Těla a Krve Páně, adorační den prožívaný v každé farnosti jednou za rok a bdění s Pánem  v Getsemanské zahradě na Zelený čtvrtek po obřadech a u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu.  9. Biskup nebo pověřený sekretář sdružení slouží začátkem každého měsíce mši svatou za živé a zemřelé členy. Také členové se modlí za sebe navzájem i za zemřelé členy.  10. Je-li ve farnosti více členů, snaží se o společné klanění, nebo si rozdělují služby tak, aby mohl být kostel častěji otevřený pro další věřící. V takovém případě si mohou zvolit vedoucí/ho své skupiny. Volbu opakují každý rok. 11. Duchovní společenství je svěřeno pod mocnou ochranu diecézní patronky svaté Hedviky, a také svatého Jana Sarkandra, který jako farář v Holešově  s velkou vírou v Kristovu přítomnost v Eucharistii, vyšel v čele svých věřících s monstrancí v ruce vstříc vojskům, která chtěla město zničit. Vojsko změnilo směr a město bylo uchráněno.

Kéž Pán Ježíš provází mimořádnou přízní a zvláštním požehnáním všechny, kteří na jeho pozvání k osobnímu přátelství odpoví velkoryse.   Kéž shlédne na jejich víru, vyslyší jejich prosby a od naší diecéze i celé společnosti odvrátí všechny útoky zla, které ohrožují mír, lidské životy, mezilidské vztahy, duchovní i mravní prostředí, či křesťanskou víru.   Kéž buduje Boží království v srdcích těch, kteří se mu otevírají, a kéž skrze ně přinese uzdravení do našich rodin.

František V. Lobkowicz, OPraem.            biskup ostravsko-opavský   

This site is protected by wp-copyrightpro.com