Farnost Šenov u Ostravy

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
EXORCISMUS SV. METODĚJE

EXORCISMUS SV. METODĚJE

Na stránkách frastan.webnode.cz najdeme mnoho zajímavých textů kněze naší diecéze, Františka Staňka, který studuje v Římě. Mezi nimi Exorcismus sv. Metoděje:

Modlitba proti ďáblu

Když se zeptám běžného člověka, jaké jsou nestarší památky naší literatury, je dost pravděpodobné, že z něj celkem nic seriózního nevypadne. Někteří se možná rozvzpomenou na Proglas či Zákon sudnyj ljudem. Jiní budou hovořit třeba o legendě o svatém Václavu a Ludmile (Kristiánova legenda), o Svatováclavském chorálu… Snad jsem se párkrát setkal i s tím, že někdo tušil, co je to Život KonstantinůvŽivot Metodějův, zbožnější slyšeli něco o staroslověnském překladu Bible nebo zpěvu Hospodine, pomiluj ny. V učebnicích literatury se období Velké Moravy poměrně rychle přeskočí a vše se začne koncentrovat na střední Čechy. A přesto existují památky, o kterých se sice ve škole ani z kazatelen nic nedovíme, ale to neznamená, že bychom je měli opomíjet. A jednou z takových památek je Modlitba proti ďáblu

Modlitba proti ďáblu je exorcismus z Velké Moravy, jehož autorství je připisováno samotnému svatému Metodějovi. Dochovala se nám spolu s dalšími modlitbami v tzv. Jaroslavském sborníku objeveném na počátku 20. století v klášteře Proměnění Spasitele v Jaroslavi, v haličsko-volyňské oblasti v Rusku. Objevitel A. I. Sobolevskij ji po důkladném studiu roku 1905 připsal český nebo moravský původ. Studium této modlitby nevzbudilo nijak zvláštní zájem badatelů, kteří obecně přijímali Sobolevského tezi, „o latinské předloze této modlitby, o její nezajímavosti, mnohomluvnosti a nízké básnické kvalitě“. Přesto se našli někteří, kdo se jí zabývali; vzpomeňme alespoň jednoho z nejvýznamnějších moravských byzantologů, P. Františka Dvorníka. Posun nastává v druhé polovině 20. století, kdy německý historik P. Georg Podskalsky umisťuje vznik této modlitby „do Sázavského kláštera nebo jiného církevního centra závislého na pražském církevním dvoře“. Mezi vědci tedy dlouho nepanovala shoda, do jaké doby toto dílo zařadit. Mnozí se domnívali, že její původ spadá do přemyslovských Čech 10.-11. století. Tuto otázku zásadně ovlivnil Václav Remeš. Hovoří o existenci svatovítského kultu na Velké Moravě, což dokazuje přítomností tohoto světce v Modlitbě. Svatý Václav ovšem přítomen není, což vede k závěru, že Modlitba musela být sepsána nejpozději v první polovině 10. století. Dále v textu modlitby nacházíme sv. Valburgu, uctívanou od roku 870.

Rozhodující studii sepsal Václav Konzal, který na základě podrobného jazykového rozboru dokázal, že se jedná o text velkomoravský. Existuje v ní také přímé spojení s dalšími velkomoravskými díly Život Konstantinův a Život Metodějův. Že by autorem měl být Metoděj (nebo někdo z jeho blízkých spolupracovníků) dosvědčuje styl a obsah díla. Dílo je prodchnuto východní spiritualitou a liturgickou tradicí, je zasazeno do západní Litanie ke všem svatým a úvod připomíná styl římských vyznání víry. Konzal dále uvádí, že autor textu vyšel z byzantského liturgického prostředí, cílevědomě převzal západní liturgické zvyklosti (např. slovní termíny), dále se vyznačuje biblickým, patristickým i filologickým vzděláním, znalostí východních i západních svatých a Koránu. Všechny tyto podmínky by splňoval první moravský metropolita Metoděj. Konzal se navíc pokusil o ještě přesnější dataci Modlitby a zasazuje ji do období Metodějovy internace mezi léty 870 a 873. To má dosvědčovat její osobní tón, a že se v ní snoubí pokora s vědomím moci úřadu, teologické vzdělání i vysoká literární úroveň, láska k mnišství i pečlivý výběr patronů soluňských, panonských, sirmijských, akvilejských i německých (úctu k Bonifáci a Valburze by stěží na Moravu přinesl někdo jiný než sám Metoděj). Arcibiskupovo autorství tedy není stoprocentně prokázáno, je nicméně nanejvýš pravděpodobné.

Modlitbu pronáší člověk, který bojuje se zlem a který se dovolává přímluvy svatých od počátku světa, od Starého zákona, přes Nový zákon až ke svatým 9. století. Vzývá proroky, apoštoly, mučedníky, lékaře, vyznavače, biskupy, mučednice, mnichy, poustevníky i anděly a končí Bohorodičkou Pannou Marií. Začtěme se do textu exorcismu, který přeložil Václav Konzal.

Modlitba ke všem svatým proti ďáblu a proti nečistým duchům – jak se má provádět a že je třeba vyslovit své jméno 

Já N, bídný služebník Boží, se utíkám ke všem svatým a modlím se k těm, kteří se už od stvoření světa velmi usilovně snažili zalíbit Bohu a v mnohém úsilí přemohli ďábla, nepřítele lidského pokolení, potřeli ho a zdeptali se všemi jeho démony. Ujměte se mě hříšného a zbavte mě mého nepřítele, děsícího mou duši a trýznícího mé tělo. A vůbec všechny a všechno zachraňte a od něho vysvoboďte, neboť vy můžete skrze milost a pomoc svatého Ducha, jenž se ve vás ubytoval skrze vaše posvěcení.

Henochu, služebníku Boží, ty žiješ od tehdy až dodnes a budeš zachován k odsouzení ďábla v posledních dnech, odsuď ho i nyní a zapuď ho ode mne. Pomoz mně bídnému, dobrodinče Noe, muži spravedlivý, spolu se svými syny Boží hlasateli dobrých zpráv, zachraň mě svou spravedlností, zažeň ode mne velký hřích a potop jej potopou jako onen dávný hřích, ochraň mě, jako jsi uchránil pokolení těch dávných.

Abrahame, nazvaný otcem (národů), opravdový příteli Boží, jakos vyprosil u Hospodina záchranu mnoha národů nikoli pro množství, ale pro hrstku spravedlivých, vypros u něho spásu také pro mne a přijmi mě do svého lůna.

Izáku, šiřiteli radosti, jelikož jsi předobrazem Kristovým, označ mě Kristovým znamením, ať pryč ode mne prchnou moji nepřátelé.

Jákobe, milovaný od samého matčina lůna, Izraeli, čistý rozume vidoucí Boha, odstrč ode mne svou patou zlého draka a označ mě znamením kříže, jakos požehnal a tímto znamením označil své vnuky, a osvěť mě a drakovi přikaž, ať se ke mně se svou zlobou nepřibližuje.

Jóbe, ty sis zamiloval ve své zbožnosti Hospodina, svého Boha, a protos byl nazván Hospodinovou láskou: modli se za mne, jakož i za mé přátele, aby mě skrze tebe vysvobodil od draka z hlubin, jenž mě chce pohltit, jako i tebe vysvobodil od všech tvých pokušení dorážejících na tebe jako četné a velké vlny na kamennou stěnu.

Mojžíši, veliký a tichý, jako jsi svou holí naznačující znamení kříže vysvobodil izraelský lid od zlého Satana usazeného v Egyptě, ponoř ho do hlubiny mořské jako tehdy v Rudém moři faraona s temnými Egypťany a jako jsi porazil v poušti zpupného Amáleka.

Silou kříže mě opevni, Jozue, spásonosný vojevodo, a jako jsi vítězil nad cizáckými národy, pomoz k záchraně i mně, pobíjeje svým mečem Hospodinovy nepřátele; před mou tváří, tváří Kristova služebníka N, přemoz toho, jenž bojuje proti mně, a převeď mě suchou nohou přes řeku Jordán s novým Izrael­em do země Bohem zaslíbené.

Samueli, jenž jsi vzýval Hospodina k všeliké pomoci a on tě ve své lásce slyšel, když ho vzýváš, přivolej ho i na mne, poníženého Božího služebníka N, požehnej mě a pomaž olejem svatého Ducha, jakos pomazal i pastýře Davida a poslal ho na zlé duchy, aby je zahnal svými písněmi žalmů.

Dvanáctero svatých proroků, Ozeáši, Ámosi, Micheáši, Joeli, Jonáši, Abdiáši, Nahume, Abakuku, Sofoniáši, Haggee, Zachariáši a Malachiáši, a další čtvero velkých, kteří jste sloupové a předobraz čtyř evangelistů, Izajáši, Jeremiáši, Ezechieli a Danieli, vy všichni pospolu za mne proste Pána, jehož jste hlásali a předpovídali, vysvoboďte mne od mých nepřátel viditelných i neviditelných, kteří na mne útočí všelikými úklady, a místo zlých myšlenek i slov i skutků a nečistých duchů naplňte celou mou bytost nejčistším Duchem přebývajícím ve vás, neboť když jste se jím naplnili, prorokovali jste, hlásajíce věci minulé i nejsoucí i budoucí, a předvídajíce věci vzdálené jako blízké, o prvním příchodu našeho Pána Ježíše Krista Emanuela, o jeho druhém a zářivém zjevení při příchodu z nebes, až přijde znovu, a o všech velkolepých dílech jeho božství a o posledním konci, až přijde svrhnout do nekonečného trápení pyšný rozum a zlobu, ďábla se všemi odpadlými a ďábelskými duchy do věčných muk.

Eliáši, proroku a svatý služebníku Boží, jako jsi horlivostí pro Hospodina zapudil od Izraele mrzké ďáblovy služebníky zahubiv je se všemi jejich činy, a jsi proto až dosavad uveden do ráje a budeš až do posledních dní uchováván k usvědčení jeho zloby, stejně i nyní ho zapuď ode mne do záhuby věčné. Svatý Elizee, proroku a mnohonásobný divotvůrce, zbav mě zlé choroby a uzdrav mě, jako jsi uzdravil vody stižené neplodností, abych i já vydával ovoce Boží spravedlnosti jsa zdráv.

Svatí učedníci Páně, dvanáctero Kristových apoštolů, jejichž jména jsou zapsána na nebesích a kteří máte v soudný den usednout po obou stranách Krista a soudit všechny národy, Petře, Pavle, Jakube, Jene, Ondřeji, Filipe, Tomáši, Bartoloměji, Matouši, Jakube Alfeův, Šimone Horlivče, Judo Jakubův, když jste dostali od předvěkého Syna Božího moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele a uzdravovat veškerý neduh a všelikou nemoc v lidu a ve všech krajinách, jimiž jste procházeli, vyžeňte ze mne a zapuďte ode mne zlou ďábelskou sílu a všechny ďáblovy nástrahy a svým léčením mě uzdravte a svými modlitbami mě naplňte svatým Duchem pro tělo i duši.

Svatí mučedníci Kristovi, kteří jste vesměs dosvědčili Kristovo božství, Štěpáne, první mučedníku a první jáhne, mučedníku Jiří, Teodóre, Démetrie, Nestore, Merkurie, Samone a Abibe, čtyřicet svatých mučedníků, božský Víte, Vavřinče, Floriáne, Chrysogone a Zoile, Bonifáci, také svatá mláďátka vyvražděná pro Krista a všichni další a jiní nespočetní mučedníci, kteří jste svými mukami vyhnali ďábla z celého světa, vykořenili blud modloslužby a očistili zemi umytím vlastní krví, očistěte i mne, který jsem v zajetí vlastních hříchů, a ze zajetí temnot mě vysvoboďte svým mučednickým utrpením a svatými mukami.

Svatí lékaři Páně a Boži divotvůrci Kosmo a Damiáne, Hermolae a Panteleémone i Abakyre a Jene, kteří jste milostí Páně obdrželi dar uzdravování a zdarma uzdravujete nejen lidi, ale i dobytek, uzdravte mi tělo i duši ode všech mých zlých nebezpečí.

Svatí vyznavači a všichni hierarchové, kteří jste se v pokušeních nespustili Boha, nýbrž jste s důvěrou vyznali našeho Pána Ježíše Krista a vyznali jeho víru před mnoha mučiteli a zhoubci, vysvoboďte mě ode všeho mého zla, svatý Klimente, svatý Dionýsie Areopagito, svatý Řehoři Divotvůrce, Silvestře, Ambroži, Jeronýme, Martine, Ireneji, Cypriáne, Basile, Mikuláši, Jene Zlatoústý a všichni další svatí, kterých je bezpočet.

Svaté mučednice, které jste ve své slabosti silným utrpením přemohly pyšného draka mnohohlavého a mnohoocasého, jenž se domníval, že ve vás a ve všech hlavách a ocasech má svou sílu, ale vy jste je svými modlitbami uťali, zachraňte od něho také mě, vytrhněte mě, svatá prvomučednice Teklo, svatá Anastázie, ochránkyně před jedy a vysvoboditelko z pout, svaté Eufémie, Evženie, Barboro, Juliáno, Febronie, Agáto, Lucie, Cecílie, Felicito, Valburgo, Marino, Markéto a všechny ostatní svaté mučednice.

Naši svatí Otcové, kteří jste svými neustálými modlitbami, zpěvem žalmů a postem přemohli naše nepřátele, viditelné i neviditelné, a odhalivše jejich chabou sílu jste je zašlapali v prach a připočetli mezi nicotnosti, svými modlitbami vysvoboďte mou nemocnou duši od mých nepřátel a uchraňte mne ode všech, svatý Antoníne, první poustevníku, svatý Pavle Eremito, svatý Eufémie, Sávo Osvícený, otče Hilarione a Theodosie daný Bohem, Symeóne Sloupovníku, Benedikte Požehnaný, Efréme slavný, se všemi svatými a ctihodnými otci a všemi dalšími, kterých je bezpočet.

Svatý Jene Předchůdce a Křtiteli, dvojnásobný proroku, ty jsi největší ze všech, kdo se narodili z ženy, tobě byla Bohem dána milost přimlouvat se za všechny, přimluv se také za mne, ubohého a hříšného Božího služebníka N a uchraň mne od všeho mého zla.

Všechny svaté nebeské netělesné síly, svatí andělé a archandělé, knížectva, mocnosti, síly a panstva, serafové i cherubové i trůnové, všude mne zastřete svými svatými plamennými křídly a ochraňte od Satanaela a Belzebuba, který byl pro svou pýchu od vás svržen, ať se ke mně nepřiblíží po všechny dni mého života.

Svatá Maria, Bohorodičko a Paní, z tebe se pro naše vykoupení ráčil svým tělem narodit mezi lidi Ježíš Kristus, syn Boha živého, vysvoboď mne z této mé bídy, poníženého a zdeptaného mými hříchy, a ochraň mne zemdleného mnoha pokušeními před mými nepřáteli, svým ochranným štítem a svou přímluvou u tvého Syna Ježíše Krista, našeho Boha, jehož poslouchají a před nímž se třesou všichni viditelní i neviditelní a před něhož předstupují jak ti, kdo se mu protiví, tak ti, kdo se mu neprotiví. Neboť jemu patří sláva i chvála s Otcem i svatým Duchem, vždycky, i nyní i ustavičně na věky. Amen.

This site is protected by wp-copyrightpro.com