Římskokatolická církev

farnost Šenov u Ostravy
OBNOVENÍ BOHOSLUŽEB

OBNOVENÍ BOHOSLUŽEB

Sestry a bratři, od 24. dubna, je obnoven bohoslužebný program naší farnosti. Plně pastorační program ještě ne, budou „pouze“ bohoslužby v běžných časech (viz rozpis bohoslužeb a Zdroj), bez dalšího doprovodného programu – o nedělích i ve všední dny. Mše sv. v Šenově budou všechny v kostele (ne v zimní kapli). Před bohoslužbami bude „jen“ modlitba růžence, bez předchozí adorace a nebude ještě výuka náboženství, příprava na 1. sv. přijímání, biblické hodiny, nepojedeme 9. 5. na pouť do Zlatých hor. Bohoslužby mají být krátké, nebudeme zpívat. Je třeba dodržovat rozestupy na bohoslužbách, mít ochranné pomůcky, dodržovat možný počet účastníků. U vstupů do našich kostelů a na faru bude zajištěna desinfekce na ruce. Bude možné už také pořádat křty, svatby a pohřby – podle daných pravidel. Kdo v době nouzového stavu nemohl zařídit pro své blízké zádušní (pohřební) mši sv., může se domluvit na faře na termínu této bohoslužby za zemřelé (ideální termíny po 8. 6.). Stále platí možnost přijít během půlhodiny přede mší sv. za knězem a požádat o sv. smíření nebo sv. přijímání. Do 8. 6. (pokud nebude upřesněno jinak) platí dispens od účasti na nedělní mši sv. 

Petr Okapal, farář

Slovo biskupa Františka Václava Lobkowicze k obnovení bohoslužeb

Drazí bratři a sestry,

chtěl bych vás všechny nejprve upřímně pozdravit. Uvolňování protiepidemických opatření nám dovolilo vrátit se ve stanoveném počtu do našich kostelů. Jistě jste po týdnech u televizních přenosů mší svatých radostně prožili přítomnost vzkříšeného Pána v Božím slově, v eucharistii, ale také ve společenství věřícího lidu. Kéž vás tato radost provází i nadále a kéž si uchováte onu touhu po eucharistii, která vás dnes na mši svatou přivedla. Ano, některá omezení stále trvají: hygienická opatření, nošení roušek, vzájemné rozestupy a možná ne všichni se do kostela hned dostanou. Naše ohleduplnost, se kterou tyto požadavky bereme vážně na sebe, je takovým vzájemným pozdravením pokoje, gestem, které vyjadřuje úctu, lásku i starostlivost o druhé.
I po rozvolnění přísných opatření dále trvá dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě a je jistě moudré, aby ho dále využívali ti, kteří patří do takzvaných ohrožených skupin především lidé starší a chronicky nemocní. Tyto především chci povzbudit a ujistit o Pánově blízkosti a lásce, která nezná zavřené dveře, vyjma zavřených srdcí. Naše modlitby vás provázejí a vy sami se pro nás stáváte znamením touhy po plném společenství, abychom při liturgickém slavení mohli zakoušet něco z radosti, že Kristus je všechno ve všech. Kéž by po tom zatoužili i ostatní naši spoluobčané. Modleme se za to.

V evangeliu nás Ježíš sám utěšuje: „Kdo mne miluje, toho bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (J 14,21) Spojme to, co jsme načerpali doma v době odloučení, s novým odhodláním chválit a oslavovat Pána ve společenství bratří a sester.

Žehná

Váš biskup František Václav 

Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb od 27. dubna

Vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, které povoluje do 11. května 15 účastníků na bohoslužbě zůstává do té doby v platnosti. Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. 

Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod., toto rozhodnutí o nezapočítávání se hlavních vedoucích bohoslužby platí od 12. března 2020, jak sdělil od počátku prof. Roma Prymula. 

Vládní usnesení ze 30. dubna podepsané premiérem vlády Ing. Andrejem Babišem, zavazuje všechny veřejné bohoslužby tak, že není v síle nikoho dalšího, aby tato pravidla zpřísňoval a měnil.

Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský a primas český

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200430usneseni-vlady-cr-o-zvyseni-poctu-osob-na-bohosluzbach


Pravidla pro realizaci bohoslužeb:
 

 • V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb.
 • Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
 • Duchovní si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po ní
 • Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.
 • Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči. 

This site is protected by wp-copyrightpro.com

Přejít k navigační liště