Modlitební patronát nad obecními zastupiteli

Politika je špinavá! Politici hrabou jen pro sebe! Nemá smysl s tím nic dělat. Tyto a podobné řeči občas slýcháme kolem sebe. Ale je to skutečně pravda? A můžeme s tím něco dělat? Pojďme využít příležitosti, když právě nyní máme nové obecní zastupitele. Tito lidé se mají starat o blaho naší obce a při tom je čekají nové výzvy, úkoly i pokušení. Pojďme je podpořit naší individuální modlitbou.

Město Šenov má 17 zastupitelů a Václavovice 15. Hledáme tedy alespoň 32 dobrovolníků, kteří by nad zastupiteli převzali individuální modlitební záštitu – patronát. Jedná se o dobrovolný závazek každý den se libovolným způsobem modlit za konkrétního zastupitele. Tato modlitební podpora bude trvat po celou dobu jejich funkčního období, tedy 4 roky. Patronát má dva hlavní cíle:

  1. Žehnat konkrétním zastupitelům – tedy přát jim dobro a spoléhat v tom na Boží prozřetelnost.
  2. Zapojit se do politického dění v našich obcích tím, že se budeme přirozeně více zajímat o problémy, které zastupitelé řeší a jak v důležitých věcech hlasují.

Pokud to také vnímáte pro sebe jako výzvu k něčemu novému a dobrému, tak neváhejte!

Jak je možné se zapojit? Přihlásit se můžete na faře osobně, nebo e‑mailem rkf.senovuostravy@doo.cz nebo na čísle 731 534 034. Stačí uvést jméno, a zda chcete patronát držet nad šenovským nebo václavovickým zastupitelem.

Kdy začneme? Setkáme se v neděli 21. října na (po) růžencové pobožnosti v 15:00 ve farním kostele. Zahájíme patronát společnou modlitbou a každý si vylosujeme jednoho zastupitele. Toto rozdělení pak zůstane stejné po celou dobu patronátu. Pokud se setkání nemůžete zúčastnit, budete informováni o vylosovaném zastupiteli následně osobně nebo e-mailem nebo SMSkou.

Jakou formou se modlit? Způsob a forma modlitby je zcela v kompetenci daného patrona. Může to být třeba krátká střelná modlitba, výjimečná účast na mši svaté, den půstu, apod. Důležité je, snažit se každý den si vzpomenout na dotyčného člověka a přát mu dobro – žehnat mu. Navíc plánujeme jednou za rok při nějaké vhodné příležitosti sloužit mši svatou na tento úmysl, například o pouti, kdy se mše mohou účastnit i zastupitelé, kteří projeví zájem.

Je možné se k patronátu připojit později? Ano, je to možné. Nový dobrovolník si může vzít pod patronát zastupitele, který svého patrona zatím nemá nebo už má a přidat se k jinému patronu. Zastupitel může mít patronů více.

Je možné se patronátu v průběhu vzdát? Pokud z nějakého důvodu nebude patron schopen se dále za zastupitele modlit, může jej nahradit nový dobrovolník. Pokud by se takový nenašel, výjimečně by nad opuštěným zastupitelem převzal záštitu jiný patron.

Budou zastupitelé vědět, že mají svého modlitebního patrona a kdo jím je? Na úvodním setkání se dohodneme, zda to ponecháme individuálním rozhodnutí patrona nebo zda jim tuto informaci oficiálně předáme.

Co když patron nebude spokojen s politickým postojem „svého“ zastupitele? Tak to bude možná jen dobře. Bude to příležitost pro patrony učit se přijímat různost v názorech na politické dění a hlavně spoléhat na Boží prozřetelnost, že i tuto situaci může proměnit v požehnání. A snad právě díky modlitbě onoho patrona.